VšĮ Jonavos ligoninė

Psichologinio saugumo politika

VIEŠOJI  ĮSTAIGA  JONAVOS  LIGONINĖ
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PSICHOLOGINIO SAUGUMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2021 m. rugpjūčio  12 d.   Nr. V-81
Jonava

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 30 straipsniu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 straipsniu, 2014 m. birželio 26 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-0221 patvirtintų VšĮ Jonavos ligoninės įstatų 55.1 ir 55.9 punktais bei atsižvelgdamas į Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijas:

  1. T v i r t i n u  VšĮ Jonavos ligoninės psichologinio saugumo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).
  2. Į p a r e i g o j u:
     2.1.     sekretorių-referentą su patvirtintu tvarkos aprašu su pažindinti padalinių vadovus;
     2.2.    padalinių vadovus pasirašytinai su patvirtintu tvarkos aprašu su pažindinti sau pavaldžius darbuotojus.
  3. P a s i l i e k u sau įsakymo vykdymo kontrolę.

 Direktoriaus pavaduotojas medicinai,

laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                                            Vidas Kačiušis

 
 
Powered by Phoca Download

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems