VšĮ Jonavos ligoninė

Ligoninės Stebėtojų tarybos pirmininkė J. Gumaniukienė bei tarybos nariai, aktyviai dalyvaudami Įstaigos priežiūros veikloje, susipažino su Įstaigos metinės finansinės atskaitomybės dokumentais ir pateikė pastabas dėl Įstaigos finansinės būklės. Vadovaujantis LR Finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės rengimo reikalavimais bei Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-0100, VšĮ Jonavos ligoninės administracija pristatė parengtą finansinių bei veiklos ataskaitos rinkinį už 2021 metus bei paaiškinimus dėl veiklos rezultatų. Tenka konstatuoti, kad 2021 metais Įstaigos veikloje fiksuojamas nuostolis (grynasis perviršis ar deficitas buvo – 356130,28) kurį didžiausia apimtimi sąlygojo COVID-19 pandemija bei įvestas karantinas. Šios pagrindinės priežastys įtakojo, jog Įstaiga negalėjo funkcionuoti pilnu pajėgumu. Didžiausią nuostolį sudarė medikamentų bei medicinos priemonių išlaidos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui. Įstaigai pavyko neviršyti darbuotojų darbo užmokesčio skirtų lėšų normatyvo (84 proc. be mokesčių Sodrai pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. 1TS-39), tačiau teko konstatuoti, kad medikamentų, laboratorinių tyrimų išlaidos padidėjo ženkliai. Šios ir augančios infrastruktūrinės išlaidos ligoninės finansinėje perspektyvoje išlieka kaip grėsmės Įstaigos finansiniam stabilumui, ypač dėl augančių šildymo, elektros, paslaugų, medikamentų kainų.

Ligoninės administracija informavo jog vykdant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos kolektyvines nuostatas 2021 m. lapkričio 15 d. Nr. S-234, nuo balandžio mėnesio, kylant minimaliam mėnesiniam darbo užmokesčiui bus atliekami darbuotojų darbo užmokesčio pokyčiai. Darbo užmokesčio pakėlimo lėšos yra numatytos Kauno teritorinių ligonių kasų sutartyje su VšĮ Jonavos ligonine.

Stebėtojų tarybos pirmininkė akcentavo jog finansinės drausmės laikymasis ir išlaidų suvaldymas yra pagrindinis VšĮ Jonavos ligoninės administracijos tikslas. Kiekvienas finansinis sprendimas turi būti pasvertas, Įstaiga turi rasti svertus finansiniam stabilumui pasiekti. J. Gumaniukienė rekomendavo parengti finansinio stabilizavimo priemonių planą, pateikė kritines pastabas dėl parengtos „Darbo apmokėjimo tvarkos“. Stebėtojų taryba pabrėžė vykdomos SAM reformos bei pertvarkos grėsmes, todėl kalbant apie Įstaigos veiklos galimybes ir paslaugų spektrą bus reikalaujama VšĮ Jonavos ligoninės administracijos sprendimų ilgalaikiškumo ir tvarumo.

Finansinės atskaitomybės dokumentams – pritarta.

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems